top of page

Avís legal

BCNMOD INTERIORS, S.L., responsable del lloc web, d'ara endavant RESPONSABLE, posa a disposició dels usuaris el present document, amb la intenció de donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), així com informar a tots els usuaris del lloc web sobre quines són les condicions d'ús. Qualsevol persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d'usuari, comprometent-se a l'observança i compliment rigorós de les disposicions aquí exposades, així com a qualsevol altra disposició legal que sigui d'aplicació.

 

BCNMOD INTERIORS, S.L. es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d'informació que pugui aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació al lloc web de BCNMOD INTERIORS, S.L.

1. DADES IDENTIFICATIVES

Denominació social: BCNMOD INTERIORS, S.L.

Nom comercial: BCNMOD INTERIORS, S.L.

NIF:B55377824

Domicili: C/Rocafort 154, local 2. 08015, Barcelona

e-mail: reformescaballero@gmail.com

2. OBJECTE

A través del lloc web, oferim als usuaris la possibilitat d'accedir a la informació sobre els nostres serveis.

3. PRIVACITAT I TRACTAMENT DE DADES

Quan per accedir a determinats continguts o serveis sigui necessari facilitar dades de caràcter personal, els usuaris garantiran la seva veracitat, exactitud, autenticitat i vigència. L'empresa donarà a aquestes dades el tractament automatitzat que correspongui en funció de la seva naturalesa o finalitat, en els termes indicats a la secció de Política de Privacitat.

4, PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

L'Usuari reconeix i accepta que tots els continguts que es mostren a l'Espai Web i especialment, dissenys, textos, imatges, logos, icones, botons, programari, noms comercials, marques, o qualsevol altre signe susceptible d'utilització industrial i/o comercial estan subjectes a drets de Propietat Intel·lectual i totes les marques, noms comercials o signes distintius, tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, sobre els continguts i/o qualsevol altre element inserit a la pàgina, que són propietat exclusiva de l'empresa i/o de tercers, qui tenen el dret exclusiu d'utilitzar-los en el tràfic econòmic. Per tot això l'Usuari es compromet a no reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar aquests continguts mantenint indemne a l'empresa de qualsevol reclamació que es derivi del incompliment d'aquestes obligacions. En cap cas l'accés a l'Espai Web implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d'aquests drets, llevat que s'estableixi expressament el contrari. Les presents Condicions Generals d'Ús de l'Espai Web no confereixen als Usuaris cap altre dret d'utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública de l'Espai Web i/o dels seus Continguts diferents dels aquí expressament previstos. Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol drets estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a tal efecte per l'empresa o el tercer titular dels drets afectats. Els continguts, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, programes d'ordinador, codis font i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en aquest Espai, així com el propi Espai en el seu conjunt, com a obra artística multimèdia, estan protegits com a drets d'autor per la legislació en matèria de propietat intel·lectual. L'empresa és titular dels elements que integren el disseny gràfic de l'Espai Web, els menús, botons de navegació, el codi HTML, els textos, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut de l'Espai Web o, en qualsevol cas disposa de l'autorització corresponent per a la utilització d'aquests elements. El contingut disposat a l'Espai Web no podrà ser reproduït ni en tot ni en part, ni transmès, ni registrat per cap sistema de recuperació d'informació, en cap forma ni en cap mitjà, llevat que es compti amb l'autorització prèvia, per escrit, de l'entitat esmentada. Així mateix queda prohibit suprimir, eludir i/o manipular el "copyright" així com els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanisme d'informació que puguin contenir els continguts. L'Usuari d'aquest Espai Web es compromet a respectar els drets esmentats i a evitar qualsevol actuació que pogués perjudicar-los, reservant-se en tot cas l'empresa l'exercici de tots els mitjans o accions legals que li corresponguin en defensa dels seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial.

5. OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DE L'USUARI DE L'ESPAI WEB

L'Usuari es compromet a: 1. Fer un ús adequat i lícit de l'Espai Web així com dels continguts i serveis, de conformitat amb: (i) la legislació aplicable en cada moment; (ii) les Condicions Generals d'Ús de l'Espai Web; (iii) la moral i les bones costums generalment acceptades i (iv) l'ordre públic. 2. Proveir-se de tots els mitjans i requeriments tècnics que es precisin per accedir a l'Espai Web. 3. Facilitar informació verídica en complir amb les seves dades de caràcter personal els formularis continguts a l'Espai Web i mantenir-los actualitzats en tot moment de forma que respongui, en cada moment, a la situació real de l'Usuari. L'Usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci i dels perjudicis que causi a l'empresa o a tercers per la informació que faciliti. No obstant això, l'establert a l'apartat anterior l'Usuari haurà d'abstenir-se també de: 1. Fer un ús no autoritzat o fraudulente de l'Espai Web i/o dels continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en les presents Condicions Generals d'Ús, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic. 2. Accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides de l'Espai Web, sense complir les condicions exigides per a aquest accés. 3. Provocar danys en els sistemes físics o lògics de l'Espai Web, dels seus proveïdors o de tercers. 4. Introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualsevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys en els sistemes físics o lògics de l'empresa, proveïdors o de tercers. 5. Intentar accedir, utilitzar i/o manipular les dades de l'empresa, tercers proveïdors i altres Usuaris. 6. Reproduir o copiar, distribuir, permetre l'accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès. 7. Suprimir, ocultar o manipular les notes sobre drets de propietat intel·lectual o industrial i altres dades identificatives dels drets de l'empresa o de tercers incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanismes d'informació que puguin inserir-se en els continguts. 8. Obtindre i intentar obtindre els continguts emprant per a això mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s'hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s'hagin indicat expressament en les pàgines web on es trobin els continguts o, en general, dels que s'emprin habitualment a Internet per no comportar un risc de dany o inutilització de l'Espai web i/o dels continguts. En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l'Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, gravacions, programari i, en general, qualsevol classe de material que: • De qualsevol forma sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en els Tractats Internacionals i en la resta de la legislació vigent. • Indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigratòries, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral, a les bones costums generalment acceptades o a l'ordre públic. • Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició. • Incorpore, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges i/o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i a les bones costums generalment acceptades o a l'ordre públic. Indueixi o pugui induir a un estat inacceptable d'ansietat o por. • Indueixi o inciti a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocius per a la salut i l'equilibri psíquic. • Es trobi protegit per la legislació en matèria de protecció intel·lectual o industrial pertanyent a la societat o a tercers sense que s'hagi autoritzat l'ús que es pretengui realitzar. • Sigui contrari a l'honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones. • Constitueixi qualsevol tipus de publicitat. • Incloure qualsevol tipus de virus o programa que impedeixi el funcionament normal de l'Espai Web. Si se li proporciona una contrasenya per accedir a algun dels serveis i/o continguts de l'Espai Web, s'obliga a fer-ne un ús diligent, mantenint-la en secret en tot moment. En conseqüència, serà responsable de la seva adequada custòdia i confidencialitat, comprometent-se a no cedir-la a tercers, de manera temporal o permanent, ni a permetre l'accés als esmentats serveis i/o continguts per part de persones alienes. Igualment, s'obliga a notificar a la societat qualsevol fet que pugui suposar un ús indegut de la seva contrasenya, com ara el seu robatori, extraviament o accés no autoritzat, amb la finalitat de procedir a la seva immediata cancel·lació. En conseqüència, mentre no efectuï la notificació anterior, l'empresa quedarà exempta de qualsevol responsabilitat que pugui derivar-se de l'ús indegut de la seva contrasenya, essent de la seva responsabilitat qualsevol utilització il·lícita dels continguts i/o serveis de l'Espai Web per part de qualsevol tercer il·legítim. Si de manera negligent o dolosa incomplís qualsevol de les obligacions establertes en les presents Condicions Generals d'Ús, respondrà per tots els danys i perjudicis que d'aquest incompliment poguessin derivar-se per a l'empresa.

6. RESPONSABILITATS
No es garante de l'accés continuat, ni de la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informacions continguts al web que puguin veure's impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que estan fora del seu control. No es fa responsable de les decisions que es puguin prendre com a conseqüència de l'accés als continguts o informacions ofertes. Es podrà interrompre el servei, o resoldre de manera immediata la relació amb l'Usuari, si es detecta que un ús del seu Espai Web, o de qualsevol dels serveis oferts en el mateix, és contrari a les presents Condicions Generals d'Ús. No ens fem responsables pels danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses derivades de l'ús de l'Espai Web. Únicament serà responsable d'eliminar, el més aviat possible, els continguts que puguin generar tals perjudicis, sempre que així es notifiqui. En especial no serem responsables dels perjudicis que es poguessin derivar, entre altres, de: 1. Interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de l'empresa. 2. Intromissions il·legítimes mitjançant l'ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualsevol altre. 3. Abús indegut o inadequat de l'Espai Web. 4. Errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l'ús de versions no actualitzades del mateix. L'administrador de l'espai web es reserven el dret de retirar, total o parcialment, qualsevol contingut o informació present a l'Espai Web. L'empresa exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota mena que poguessin deure's a la mala utilització dels serveis de lliure disposició i ús per part dels Usuaris de l'Espai Web. Així mateix queda exonerat de qualsevol responsabilitat pel contingut i informacions que poguessin ser rebudes com a conseqüència dels formularis de recollida de dades, estant els mateixos únicament per a la prestació dels serveis de consultes i dubtes. D'altra banda, en cas de causar danys i perjudicis per un ús il·lícit o incorrecte d'aquests serveis, podrà ser l'Usuari reclamat pels danys o perjudicis causats. Vostè mantindrà a l'empresa indemne davant de qualsevol dany i perjudici que es derivi de reclamacions, accions o demandes de tercers com a conseqüència del seu accés o ús de l'Espai Web. Així mateix, vostè es compromet a indemnitzar davant de qualsevol dany i perjudici, que es derivin de l'ús per la seva part de "robots", "spiders", "crawlers" o eines similars emprades amb la finalitat de recaptar o extreure dades o de qualsevol altra actuació per la seva part que imposi una càrrega irraonable sobre el funcionament de l'Espai Web.

7. HIPERVINCLES

L'Usuari es compromet a no reproduir de cap manera, ni tan sols mitjançant un hiperenllaç o hipervincle, l'Espai Web, així com cap dels seus continguts, llevat d'autorització expressa i per escrit del responsable del fitxer. L'Espai Web pot incloure enllaços a altres espais web, gestionats per tercers, amb l'objectiu de facilitar l'accés de l'Usuari a la informació d'empreses col·laboradores i/o patrocinadores. D'acord amb això, la societat no es responsabilitza del contingut d'aquests Espais web, ni se situa en una posició de garante ni/o de part oferent dels serveis i/o informació que es puguin oferir a tercers a través dels enllaços de tercers. Se li concedeix a l'Usuari un dret limitat, revocable i no exclusiu a crear enllaços a la pàgina principal de l'Espai Web exclusivament per a ús privat i no comercial. Els Espais web que inclouen enllaç al nostre Espai Web (i) no podran falsejar la seva relació ni afirmar que s'ha autoritzat tal enllaç, ni incloure marques, denominacions, noms comercials, logotips o altres signes distintius de la nostra societat; (ii) no podran incloure continguts que puguin considerar-se de mal gust, obscens, ofensius, controvertits, que incitin a la violència o la discriminació per raó de sexe, raça o religió, contraris a l'ordre públic o il·lícits; (iii) no podran enllaçar a cap pàgina de l'Espai Web diferent de la pàgina principal; (iv) haurà d'enllaçar amb la pròpia adreça de l'Espai Web, sense permetre que l'Espai web que realitza l'enllaç reprodueixi l'Espai Web com a part de la seva web o dins d'un dels seus “frames” o crear un “browser” sobre qualsevol de les pàgines de l'Espai Web. L'empresa podrà sol·licitar, en qualsevol moment, que s'elimini qualsevol enllaç a l'Espai Web, després del qual haurà de procedir de manera immediata a la seva eliminació. L'empresa no pot controlar la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres Espais web que tinguin establerts enllaços amb destinació a l'Espai Web.

8. PROTECCIÓ DE DADES

Per utilitzar alguns dels Serveis, l'Usuari ha de proporcionar prèviament certes dades de caràcter personal. L'empresa tractarà automatitzadament aquestes dades i aplicarà les corresponents mesures de seguretat, tot això en compliment del RGPD, LOPDGDD i LSSI. L'Usuari pot accedir a la política seguida en el tractament de les dades personals, així com l'establiment de les finalitats prèviament establertes, en les condicions definides en la Política de Privacitat.

9. COOKIES

L'empresa es reserva el dret d'utilitzar la tecnologia "cookie" a l'Espai Web, a fi de reconèixer-lo com a Usuari freqüent i personalitzar l'ús que realitzi de l'Espai Web mitjançant la preselecció del seu idioma, o continguts més desitjats o específics. Les cookies recopilen l'adreça IP de l'usuari sent Google el responsable del tractament d'aquesta informació. Les cookies són fitxers enviats a un navegador, per mitjà d'un servidor Web, per registrar la navegació de l'Usuari a l'Espai Web, quan l'Usuari permeti la seva recepció. Si vostè ho desitja pot configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació de cookies al seu disc dur. Si us plau consulteu les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació. Gràcies a les cookies, resulta possible que es pugui reconèixer el navegador de l'ordinador utilitzat per l'Usuari amb la finalitat de facilitar continguts i oferir les preferències de navegació o publicitàries que l'Usuari, als perfils demogràfics dels Usuaris així com per mesurar les visites i paràmetres del trànsit, controlar el progrés i número d'entrades.

10. DECLARACIONS I GARANTIES

En general, els continguts i serveis oferts a l'Espai Web tenen caràcter merament informatiu. Per tant, en oferir-los, no es concedeix garantia ni declaració alguna en relació amb els continguts i serveis oferts a l'Espai web, incloent, a títol enunciatiu, garanties de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, o comercialitat, llevat en la mesura en què per llei no puguin excloure's tals declaracions i garanties.

11. FORÇA MAJOR

L'empresa no serà responsable en tot en cas d'impossibilitat de prestar servei, si aquesta es deu a interrupcions prolongades del subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, rebel·lió, explosions, inundacions, actes i omissions del Govern, i en general tots els supòsits de força major o de cas fortuït.

12. RESOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents Condicions Generals d'Ús, així com l'ús de l'Espai Web, es regiran per la legislació espanyola. Per a la resolució de qualsevol controvèrsia les parts es sotmetran als Jutjats i Tribunals del domicili social del Responsable del lloc web. En el supòsit que qualsevol estipulació de les presents Condicions Generals d'Ús resultés inexecutable o nul·la en virtut de la legislació aplicable o com a conseqüència d'una resolució judicial o administrativa, aquesta inexecutabilitat o nul·litat no farà que les presents Condicions Generals d'Ús resultin inexecutables o nul·les en el seu conjunt. En aquests casos, l'empresa procedirà a la modificació o substitució d'aquesta estipulació per una altra que sigui vàlida i exigible i que, en la mesura del possible, aconsegueixi l'objectiu i pretensió reflectits en l'estipulació original.

bottom of page